Test De Delftse Methode - Les 3

Click on the answer you think is correct.


1. Fill in the blank:
Ik .... langzaam
   a) sprek
   b) spreken
   c) spreek
   d) spreekt

2. Fill in the blank:
Ik spreek ... snel
   a) geen
   b) vlug
   c) niet
   d) jij

3. Fill in the blank:
Jullie ... nog geen Nederlands
   a) begrijpen
   b) versta
   c) kent
   d) spreek

4. Fill in the blank:
Jullie gaan nu Nederlands ....
   a) leer
   b) leeren
   c) leren
   d) leert

5. Fill in the blank:
... moeten luisteren naar de leraar
   a) Hij
   b) U
   c) Jij
   d) Jullie

6. Fill in the blank:
Is Nederlands een ... taal?
   a) alle
   b) langzaam
   c) mogelijk
   d) moeilijke

7. Fill in the blank:
Ik ... Nederlands gemakkelijk?
   a) ben
   b) vinden
   c) vind
   d) spreken

8. Fill in the blank:
Alle ... zijn trouwens gemakkelijk
   a) lange
   b) talen
   c) rekenen
   d) leraar

9. Fill in the blank:
Op ... moment
   a) dit
   b) deze
   c) de
   d) die

10. Fill in the blank:
Over een paar ... spreken jullie Nederlands
   a) week
   b) wekken
   c) weeks
   d) weken